Yn yr unfed ganrif ar hugain mae'r byd yn ailddysgu am bwysigrwydd y lleol a'r hunangynhaliol. Mae ein Gardd Furiog yn gipolwg hardd a gofalus o'r rôl y mae'r gwerthoedd hyn wedi'u chwarae yn hanes Sir Benfro.

O ddechrau'r 1850au ymlaen, byddai garddwyr Scolton wedi tyfu cynnyrch yma i gyflenwi'r cyfan neu bron pob un o anghenion ffrwythau a llysiau teulu Higgon, gan gynnwys tatws, moron, afalau, gellyg ac eirin, yn ogystal â bwydydd mwy egsotig fel gellyg a grawnwin. Gellid tyfu hyd yn oed pîn-afalau yma yn y Tŷ Pîn-afal a adeiladwyd yn arbennig (adeiladwyd y tŷ hwn yn rhannol o dan y ddaear i ddarparu insiwleiddio ar gyfer y danteithion trofannol hyn yng ngaeafau oer Cymru), yn ogystal â blodau fel dahlias, eurflodau a liliau i addurno'r tŷ. Byddai hyn i gyd wedi ychwanegu at y llaeth, caws, hufen, wyau a chig o'r home farm.

Wedi'i hadfer yn llawn i'w hen ogoniant, ac wedi'i hagor i'r cyhoedd gan Edwina Hart AC yn 2014, mae Gardd Furiog Scolton heddiw unwaith eto yn ardd weithiol sy'n darparu cynnyrch organig ffres a blodau i'r gymuned leol a bwytai – gan gynnwys Ystafell De Edie, lle gallwch chi flasu ein bwydydd eich hun!

Mae hefyd yn gweithio i ddiogelu gorffennol naturiol Sir Benfro. Gyda chefnogaeth Coed Cadw, Cadwch Gymru'n Daclus a Norman Industries, rydym wedi sefydlu Meithrinfa Goed lle rydym yn tyfu coed brodorol, sydd mewn perygl, o hadau Gorllewin Cymru ar gyfer grwpiau elusennol lleol, cynghorau ac ysgolion i blannu mewn gwrychoedd, coetiroedd a chaeau, lle byddant yn ffynnu am gannoedd o flynyddoedd i ddod. Mae'r Ardd Furiog yn rhan o'r cynllun 'Un Ardd Hanesyddol', a ariennir yn rhannol gan Brosiect Twristiaeth Gynaliadwy Croeso Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 

Cymerwch eich amser yn crwydro drwy rodfeydd a llwybrau tawel yr Ardd Furiog, ymlaciwch yn y goedardd a'r bwa helyg, ac agorwch ffenestr i orffennol gwirioneddol hunangynhaliol Scolton. Gydag amrywiaeth o goed brodorol ar gael i'w gwerthu, gallwch hyd yn oed fynd â darn o Scolton yn ôl i'ch gardd eich hun!

Ble alla i ddod o hyd i'r Ardd Furiog?

Gweld Map a’i Lawrlwytho